ŞAHIS ŞİRKETİ ÖZELLİKLERİ

Şahıs şirketi bir veya birden fazla kişinin (genellikle 1 kişi ile kurulur) kuruluşunu gerçekleştirebileceği şirket türüdür. Ticaret unvanında ortaklardan en az birinin isim ve soy ismi bulunak zorundadır.

Şahıs şirketlerin de ortak, ticari ve kamu borçlarına karşı bütün mal varlığı ile sorumludurlar.

Şahıs şirketleri gelir vergisine tabi olduğu için vergi oranları kademelidir:

 

• 18 bin TL'ye kadar %15

• 40 bin TL'nin 18 bini için 2.700 TL, fazlası için %20

• 98 bin TL'nin 40 bin TL'si için 7.100 TL, fazlası için %27

• 500 bin TL'nin 98 bin TL'si için 22.760 TL, fazlası için %35

• 500 bin TL'nin 500 bin TL'si için 163.460, fazlası için %40 olacak

 

Şahıs işletmeleri sahipleri Bağ-Kur prim kapsamındadır. 

Şahıs şirketleri kurulurken herhangi bir sermaye taahhüt ihtiyacı bulunmamaktadır. Az bir sermaye ile kurulduktan sonra fatura kesmeye başlanabilir. Dolayısı ile kısıtlı bütçeler ile şirket kuruluşu gerçekleştirmek isteyen tacirler şahıs şirketlerini tercih edebilirler.

Uzun vadeli ticari hedefleri olmayanlar için şahıs şirketleri idealdir. Şahıs şirketleri bir günde kurulabilir, vergi ve SGK borcu bulunmuyorsa bir günde kapatılabilir.

Şahıs şirketlerin de sermaye şirketlerin de olduğu gibi yönetim kurulu veya müdürler bulunmadığı için karar alma süreci daha kolay ve pratiktir.

Şahıs şirketleri, her ay kdv beyannamesi, çalışan varsa SGK bildirgeleri, her ay bağ kur primi, 10 kişiden az çalışan varsa 3 ayda bir muhtasar beyanname, üç ay da bir geçici vergi, yılda bir defaya mahsus olarak defter tasdikleri yapması gerekmektedir.

Şahıs şirketlerin de kar paylaşım unsuru olmadığı için oluşan karın dağıtılmasın da arıca bir stopaj vergisi uygulanmasına gerek yoktur.

Şahıs şirketinin, sermaye şirketlerine göre daha az masrafları bulunur.

Şahıs şirketlerin de ortaklar kişilere bağlı olduğu için ortak değiştirmek diğer şirket türlerine göre daha zordur.

Şahıs şirketleri için kişilerin adına olan kredi kartları kullanılabilir.

Şahıs şirketi başlangıçta “işletme defteri” usulüne göre defter tutar. Ancak daha sonraki dönemler de alışları ve satışları belli oranı aşarsa, blanço usulüne geçerek; yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri tutmak zorundadırlar (İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutulabilir).

 

·      Birinci sınıf tüccarlar: Bunlar bilanço esasına göre defter tutmaktadırlar.

·      İkinci sınıf tüccarlar: Bunlar işletme hesabı esasına göre defter tutmaktadırlar.

 

Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar 2.nci sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirler.

Vergi Usul Kanununda önce kimlerin bilanço esasına göre defter tutacağı belirlenmiş, bu belirlemeler dışında kalan tüccarların ise işletme hesabı esasına göre defter tutması esası getirilmiştir:

 

·      Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 2019 YILI İÇİN 230.000 TL’yi veya satışlarının tutarı 2019 YILI İÇİN 320.000 TL’yi aşanlar;

 

·      Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 2019 YILI İÇİN 120.000 lirayı aşanlar;

 

·      1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı, işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 2019 YILI İÇİN 230.000 TL’yi aşanlar; Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukardaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.

 

Burada ilan edilen tutarların, takip eden dönemde tutulacak defter ve sınıf belirlenmesinde kullanıldığı hususuna dikkat etmek gerekir. Örneğin: VUK 177 inci maddede yer alan ve 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli hadlere ilişkin tutarlar 2019 yılında uygulanacak sınıf ve tutulacak defterlerin belirlenmesi için yapılacak hesapta kullanılacaktır. Benzer şekilde 2019 yılı için yayımlanan tutarlar 2020 yılında uygulanacak sınıf ve tutulacak defterlerin belirlenmesinde esas alınacaktır. 

Vergi Usul Kanununun 178 inci maddesi uyarınca; aşağıda yazılı tüccarlar 2.nci sınıfa dahildirler:

 

177’inci maddede yazılı olanların dışında kalanlar;

 

Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş ve İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş hesabı için son VUK 177 inci maddesinde ilgili yıllar için geçerli son üç yıla ilişkin rakamlara (hadlere) ihtiyaç duyulur. İş hacmi bakımından 1. inci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, 2. inci sınıfa geçebilirler:

 

1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177’nci maddede yazılı hadlerden %20’yi aşan bir nispette düşük olursa veya;

 

2. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi 177’nci maddede yazılı hadlere nazaran %20’ye kadar bir düşüklük gösterirse.

 

İş hacmi bakımından II’nci sınıfa dahil tüccarların durumları aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak 1. inci sınıfa geçerler:

 

1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177’nci maddede yazılı hadlerden %20’yi aşan bir nispette fazla olursa veya;

 

2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi 177’nci maddede yazılı hadlere nazaran %20’ye kadar bir fazlalık gösterirse.

 

Not: 2020 yılı itibari ile Şahıs şirketleri vergi mükelleflerine 5.000 TL’den fazla fatura kesmesi gerekiyorsa GİB üzerinden e arşiv fatura kesmesi gerekmektedir. Eğer fatura kesilen kişiler vergi mükellefi değilse 30.000 TL’yi aşan tutarlar da e arşiv fatura kesme zorunluluğu bulunmaktadır.

Copyright © 2022 | Imporium | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım